YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

İş bu aydınlatma formu 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup,  bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme  yapılması amaçlanmaktadır.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nden  Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti almak/ürün temin etmek için şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz,  "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, istihbarat, raporlama, skorlama, risk izleme, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, vb amaçlar ile Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı ve diğer Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bunların yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, aracılık / acentelik faaliyetleri kapsamında ilişkili olunan kişilere,  mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere / kurumlara, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu  uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.,Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,  gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlüğümüz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubemiz/ sitelerimiz, müşteri görüşmeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS ve e-posta  kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, sosyal medya, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT vb gibi yöntemler ile şirketimizin  müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.